“طوفان توئیتری” برای آزادی شیخ زکزکی به راه افتاد

“طوفان توئیتری” برای آزادی شیخ زکزکی به راه افتاد
همزمان با سالروز دستگیری رهبر جنبش اسلامی نیجریه و جنایت علیه مسلمانان نیجریه، طوفان کاربران شبکه های اجتماعی برای آزادى فورى شیخ زکزکی به راه افتاد.

“طوفان توئیتری” برای آزادی شیخ زکزکی به راه افتاد

همزمان با سالروز دستگیری رهبر جنبش اسلامی نیجریه و جنایت علیه مسلمانان نیجریه، طوفان کاربران شبکه های اجتماعی برای آزادى فورى شیخ زکزکی به راه افتاد.
“طوفان توئیتری” برای آزادی شیخ زکزکی به راه افتاد