جنگ آل خلیفه علیه هویت دینی مردم

جنگ آل خلیفه علیه هویت دینی مردم
دادستانی ‌کل بحرین بیانیه جدیدی علیه «شیخ عیسی قاسم» صادر کرد و مدعی شد که اتهامات وارده علیه وی ارتباطی به فریضه خُمس ندارد.

جنگ آل خلیفه علیه هویت دینی مردم

دادستانی ‌کل بحرین بیانیه جدیدی علیه «شیخ عیسی قاسم» صادر کرد و مدعی شد که اتهامات وارده علیه وی ارتباطی به فریضه خُمس ندارد.
جنگ آل خلیفه علیه هویت دینی مردم

دانلود موزیک