خاطره جالب مرجع تقلید مشهور از علامه طباطبایی

خاطره جالب مرجع تقلید مشهور از علامه طباطبایی
حضرت آیت الله سبحانی گفتند: ما یک مرتبه هم از مرحوم علامه طباطبایی(ره) کلمه «أنا» را نشنیدیم؛ اما کلمه «نمی دانم» را فراوان بیان کرده اند.

خاطره جالب مرجع تقلید مشهور از علامه طباطبایی

حضرت آیت الله سبحانی گفتند: ما یک مرتبه هم از مرحوم علامه طباطبایی(ره) کلمه «أنا» را نشنیدیم؛ اما کلمه «نمی دانم» را فراوان بیان کرده اند.
خاطره جالب مرجع تقلید مشهور از علامه طباطبایی