سیمای زنان و مردان در آخرالزمان

نشانه هایی که برای زنان و مردان بیان شده، امروزه در جامعه بسیار مشاهده می شود.

خبر جدید

گیم پلی استیشن