فقیهی که مهندس بود!

فقیهی که مهندس بود!
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: ذهن كاملا رياضی و مهندسی شهید سید محمد باقر صدر، وادار می كند كه عنوان «فقيه مهندس» را به ايشان نسبت دهم.

فقیهی که مهندس بود!

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: ذهن كاملا رياضی و مهندسی شهید سید محمد باقر صدر، وادار می كند كه عنوان «فقيه مهندس» را به ايشان نسبت دهم.
فقیهی که مهندس بود!

فروش بک لینک